ಬಣ್ಣದೋಕುಳಿ....

ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ಕರುಣೆಯೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ಮಮತೆಯೆಂಬ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ನಗುವೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ಸುಖವೆಂಬ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ಯೌವ್ವನವೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ಸೌಂದರ್ಯವೆಂಬ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ವಿವೇಚನೆಯ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ

ಮುಗ್ಧತೆಯ ರಂಗು ಮೂಡಲಿ.

 

ಮನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಓಕುಳಿಯಾಟ,

 

ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಒಡನಾಟ,

 

ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಕನಸಿನಾಟ,

ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಚಿತ್ತಾರದ ತೀಕ್ಷ್ಣನೋಟ,

 

ನನ್ನೆದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ 

ಶುಭಹಾರೈಕೆಗಳದೇ ಆಟ.

 

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ,

ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ,

ಮನಗಳಲ್ಲಿ - ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ - ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗಾಗಿ,

ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಚಳವಳಿ,

ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ.

9844013068.........

Enjoyed this article? Stay informed by joining our newsletter!

Comments

You must be logged in to post a comment.

About Author